درخواست ازکارافتادگی به علت معلولیت

 سلام برادر توکمسیون تامین آشنا داری برام کارافتادگی ردیف کنه؟ بنده معلولیت شدید دارم روانپزشکی پرونده بستری ندارم. سربازی معاف شدم. برگه کمیسیون نظام وظیفه هم دارم واستقلال سربازی. ۱۸ سال. دکترم هم تایید کرده؟ 

معلولیت های از بدو طفولیت کاربردی برای ازکارافتادگی ندارد. البته بهتر بود با سابقه بیمه تان را می نوشتید ؟ ضمنا باید بستری در بیمارستان داشته باشید وگرنه ازکارافتادگی به شما نمی دهند. ضمنا بیماری تان چیست دقیق تر توضیح دهید.


جدیدتر قدیمی تر