دیه شکستگی مهره های گردن و بازوها و شانه

 سلام. وقت بخیر. این برگه پزشک قانونی برام محاسبه می کنید؟

شکستگی مهره گردن به نحو مطلوب التیام یافته و ارش آن معادل ۱۴درصد میباشد. بند یک نظریه نخست به نحو مطلوب التیام یافته است و دارای دیه مقدر می باشد. منجر به محدودیت حرکتی شانه راست شده است که ارش نقص عضو ناشی از محدودیت حرکتی ۳/۲ درصد از دیه کامل میباشد. بند دوم نظریه نخست به نحو مطلوب التیام یافته و واجد دیه مقدر می باشد منجر به محدودیت حرکتی شانه چپ شده است که ارش نقص عضو ناشی از محدودیت حرکتی آن معادل ۱/۳ درصد از دیه کامل میباشد. سایر صدمات به نحو مطلوب التیام یافته و واجد دیه مقدر می باشد. زده شکستگی قسمت فوقانی استخوان بازوی سمت راست  و شکستگی قسمت میانی و تحتانی استخوان بازوی سمت چپ (دو عدد شکستگی مجزا) و شکستگی مهره ششم گردنی درناحیه جسم مهره وزائده خلفی سمت چپ و جوشگاه دامیه ثلث تحتانی ساق پای راست؟

بابت شکستگی مهره گردن به نرخ دیه سال 1402 معادل 126 میلیون تومان میشود.بابت ارش نقص عضو چون به نرخ 1402 محاسبه می شود 28 میلیون و 800 هزار تومان می شود. بابت محدودیت حرکتی شانه 11 میلیون و 700 هزار تومان می شود. بابت شکستگی بازوی راست 8 درصد معادل 72 میلیون تومان. بابت دو شکستگی بازوی چپ نیز 16 درصد است معادل 144 میلیون تومان ولی بعضی قشات یک شکستگی در نظر می گیرند و همان 72 میلیون تومان را می دهند. بابت شکستگی مهره ششم گردنی یک باز در ابتدای رای آورده شده است و 14 درصد ارش داده شده است. بابت جوشگاه دامیه ساق پای راست یک درصد دیه دارد معادل 9 میلیون تومان


جدیدتر قدیمی تر