رای پزشکی قانونی چگونه به دادگاه ارسال می شود؟

 ببخشید من یه سوال هم داشتم؟ اینکه نظر پزشک قانونی در قالب نامه به خود شاکی تحویل داده میشه ،  که به پاسگاه یا شورای حل اختلاف ببره یا خودشون ارسال میکنند. چون ما خیلی نگرانیم که شاکی نظریه پزشک قانونی رو دستکاری کنه؟! چون هیچی بعید نیست ازشون؟

خودشان به صورت الکترونیکی ارسال می کنند. البته معمولا اگر شاکی پیگیری کند رای را به وی می گویند. ولی رای به صورت الکترونیکی می رود و امکان هیچگونه دخل و تصرفی در آن نیست.


جدیدتر قدیمی تر