عدم حضور در جلسه شورای پزشکی و کمیسیون پزشکی منجر به چه اتفاقی می شود؟

 سلام خسته نباشید! نتونستم برم جلسه کمیسیون پزشکی خواستم بدونم استراحت پزشکی تایید شد یا نوبت دیگه به من میدهند؟ 

نوبت دیگری به شما می دهند و اگر دو بار پشت سر هم در جلسه حضور پیدا نکنید دیگر نوبت داده نمی شود و پرونده تان به شعبه بیمه عودت داده می شود. دقت کنید که جلسات کمیسیون پزشکی برای بررسی ازکارافتادگی و جلسات شورای پزشکی برای بررسی استراحت پزشکی می بایست با حضور بیمار تشکیل شود و اگر بیمار حضور نداشته باشد قطعا رای داده نمی شود. بهتر است در جلسات بعدی تان با مدارک پزشکی در جلسه حضور داشته باشید.


نظرات