درخواست ازکارافتادگی به علت شکستگی پا

 ۶ سال پیش از ناحیه پا تصادف کردم و ۵ بار تا امروز جراحی کردم و هنوز چند تا دیگه جراحی مونده است. میخواستم ببینم به خاطر این موضوع میشه خودم و باز نشسته یا از کار افتاده کنم؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بستگی به میزان آسیبی است که دیده‌اید البته باید جراحی‌هایتان تمام شود و وضعیتتان ثبات پیدا کند تا بتوانید درخواست از کار افتادگی دهید همچنین سابقه بیمه تامین اجتماعی شما نیز مهم است.  اگر حادثه ناشی از کار دیده باشید برای شما بهتر است ولی اگر حادثه ناشی از کار نباشد به نظر من احتمال اینکه ۶۶ درصد از کار افتادگی بگیرید سخت‌تر می‌شود.


نظرات