آیا جوشکاری برق جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود؟

 سلام جوشکاری برق جز مشاغل سخت زیان آور است؟! من تو شرکتی که کار میکنم جوشکاری و برشکاری میکنم ولی بیمه کارگر ساده رد میشه تو بیمه باید چیکار کنم؟ 

عنوان شغلی کارگر ساده دیگر به هیچ وجه در تامین اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی‌ گردد. بنابراین شما در اولین قدم باید از کارفرمایان بخواهید که عنوان شغلی شما را درست رد کند. بعداً درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور در سایت اداره کار دهید تا موضوع بررسی شود و بعد از تایید توسط اداره کار و ارسال رای به تامین اجتماعی کارفرمای شما باید 4 درصد حق بیمه اضافی را پرداخت نماید. جوشکاری برق هم در بیشتر موارد جزء مشاغل سخت و زیان آور حساب می‌گردد.نظرات