آیا حق بیمه رانندگان جدید یارانه ای است؟

 یکی از دوستان از مشهد به من پیغام داده است که آیا حق بیمه رانندگان جدید همانند حق بیمه رانندگان قدیم محاسبه می شود یعنی آنها می توانند از یارانه بیمه رانندگان استفاده کنند؟

در  پاسخ به این دوست عزیز باید بگویم که برای رانندگان درون شهری از سال ۱۳۸۹ برای رانندگان برون شهری از سال ۱۳۹۵ در صورتی که برای اولین بار به خواهند از بیمه استفاده کنند دیگر مزایای یارانه‌ای وجود ندارد .


جدیدتر قدیمی تر