دیه تصادف 50 50 چگونه پرداخت می شود ؟

 آیا در تصادف جرحی فوتی که مقصر ۵۰ به ۵۰ شده‌اند آن بنده خدا که فوت شده دیه اش نصف میشه یعنی ۳۰۰ میلیون که به وراث داده میشه طرف دیگر تصادف مثلا ۲۰۰ میلیون دیه شکستگی و غیره شده این فرد برای گرفتن دیه اش از وراث باید دوباره شکایت کنه ؟ مگر در پرونده قبلی مشخص نمی شود و تهاتر نمی کنند؟

نه . اصلاً تهاتر صورت نمی پذیرد.  هر کدام از  طرفین از بیمه طرف مقابل ۵۰ درصد دیه شان را می گیرند و اگر مقصر حادثه نیز باشند می توانند  از بیمه خودشان هم می توانند مابقی ۵۰ درصد را بگیرند. مگر اینکه بیمه نداشته باشند که در این صورت می‌توان تهاتر کرد.


جدیدتر قدیمی تر