آیا سختی کار به نیروهای مسلح تعلق می گیرد؟

 عرض سلام وادب! اگه من تا سن ۵۵ سالگی که در بیمارستان ارتش کار میکنم و در سن اعلام شده فقط ۱۴ سال سابقه داشته باشم چقدر حقوق میگیرم؟ آیا من میتوانم شکایت کنم که سختی کار به من که  حیطه کاری من بهیار هستم تعلق بگیره چون بیمارستان ارتش محاله سختی کار بما بدهند. جمعه تاست من انتظار ندارم که شما در تعطیلات پاسخگو باشید ولی امیدوارم شنبه پاسخگو باشید . با کمال تشکر؟

سختی کار در مشاغلی که خارج از قانون کار است تعلق نمی گیرد .البته در بیمارستانهای دولتی بابت مشاغلی مانند بهیار یا مشاغلی که با اشعه کار می کنند تا ۵ سال ارفاق وجود دارد. بیمارستان های نیروهای مسلح هم باید این پنج سال حساب  شود و به نظرم میتوان از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما با ۱۴ سال سابقه معادل دو سوم حداکثر پولی که می توانید بگیرید را می گیرید.


جدیدتر قدیمی تر