آیا تعویض مفصل لگن باعث ازکارافتادگی در ناجا می شود ؟

 سلام ! شکستگی لگن سمت راست که موجب تعویض مفصل لگن بشود در ناجا از کار افتادگی محسوب میشود؟ و دیه آن چقدر میشود؟ نقص عضو حساب می شود؟

حدود 85 درصد ازکارافتادگی تعلق می گیرد . دیه آن همان 85 درصد دیه کامل است ولی غرامت خیلی کمتری داده می شود. نقص عضو محاسبه می شود.


جدیدتر قدیمی تر