اخراج سرایدار از محل کار

 ببخشید که مزاحم شدم من الان 8سال توساختمانی سرایدارهستم بدون بیمه ومزایا دیشب بعد این همه مدت بهم گفتن با بیمه واجاره نامه رو امضا کن باحقوق وزارتی ویک مبلقی بابت جایی که سکونت دارید ازشما کسر میشودومن تا پارسال 1700 میگرفتم ولی الان 2500 میگیرم اگر این اجاره نامه وبیمه راامضا نکنم میتوانند مرااز اینجا بیرون کنند. چون اگر گفتن این راامضا نکنی بیرونت میکنیم من جایی ندارم که بادوتابچه برم توروخدا منو راهنمایی کنید؟

امضا کنید بهتر است . بیرونتان می کنند و هیچ کس پشتیبان شما نیست.


جدیدتر قدیمی تر