دیه شکستگی نازک نی پای چپ

 با سلام! نازک نی پای چپ من شکسته است. چقدردیه تعلق میگیره به من؟

دیه شکستگی نازک نی پای چپ و هشت درصد دیه کامل میباشد که با نرخ دیه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸ میلیون تومان میشود.


جدیدتر قدیمی تر