درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری اعصاب و روان

 سلام! من ۳ بار بیمارستان بستری شدم اعصاب و روان. ۱۲سال سابقه دارم. میتوانم از کار افتاده بشوم. یک علائم سرم هست. عمرا رفتم دکتر گفت یه توده نشان میدهد و قلبم هم ناراحت است. نوار قلب نشان میدهد؟

به نظر من اگر مدارک تان را کامل بفرستید به نتیجه می رسید. البته امیدوارم بیمه تامین اجتماعی تان را قطع نکرده باشید. بهتر است از یک کارشناس کمک بخواهید تا پرونده تان را جمع کند و ارسال نماید. اینگونه بهتر به نتیجه می رسید.

جدیدتر قدیمی تر