سختی کار شغل تراشکاری

 سلام ! مشاوره میخواستم ! میخواهم بدانم به تراشکاری سختی کار می خورد. البته من تراشکارم ولی لیست بیمه را عادی رد کردم ؟ 

معمولا به تراشکاری سختی کار تعلق می گیرد ولی قطعی نیست. بستگی به محیط کار دارد. باد از طریق کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کار درخواست دهید.

جدیدتر قدیمی تر