نوبت گرفتن از کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

 1- برای درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی گواهی پزشک مبنی بر ازکارافتادگی بیمه شده در دو مرحله ضروری است . در مرحله اول بر روی سرنسخه خود گواهی می کند و بیمه شده با مراجعه به شعب تامین اجتماعی درخواست ازکارافتادگی می دهد . در مرحله دوم بعد از تایید گواهی توسط شعبه فرم 3 برگی به بیمه شده داده می شود که این فرم ها نیز باید توسط پزشک مورد تائید قرار گیرد .

2- بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با نرخ های 12 درصد و 14 درصد مجازه به درخواست ازکارافتادگی و شرکت در کمیسیون پزشکی نمی باشند . همچنین بیمه شدگانی که کل سابقه پرداخت حق بیمه آنها کمتر از 1 سال باشد نیز نمی توانند به کمیسیون پزشکی معرفی گردند (برای موارد غیر از حادثه ناشی از کار) .

3- در صورتی که بیمه شده در کمیسیون بدوی رای مورد انتظار را دریافت نکند می تواند با اعتراض به رای مربوطه به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی گردد . در کمیسیون پزشکی تجدید نظر پرونده برای بار دوم مورد بررسی قرار می گیرد .

4- کمیسیون پزشکی بدوی و تجدید نظر با کمیسیون های حرف و مشاغل آزاد و اختیاری تفاوت دارد . کمیسیون های حرف و مشاغل آزاد و اختیاری برای بررسی میزان ازکارافتادگی در بدو بیمه پردازی یا شروع بیمه پردازی بعد از تاخیر در پرداخت حق بیمه تشکیل می گردد و نظر این کمیسیون جزء مدارک لازم برای هر بیمه شده است در حالیکه کمیسیون های بدوی و تجدید نظر برای این منظور تشکیل می گردد که فرد ،  دیگر توانایی ادامه بیمه پردازی یا کار منتهی به بیمه پردازی را ندارد .

نظرات