حذف سوابق بیمه تامین اجتماعی

 نرگس سپید : من می خواهم سوابق بیمه خود را پاک کنم ! چطور می توانم این کار را انجام دهم ؟ تنها با دستور قضایی می توان این کار را انجام داد . یعنی باید از دادگاه در این زمینه رای بگیرید .

نظرات