شرایط دریافت بیمه بیکاری

 با سلام ! بعد از اتمام مرخصی استعلاجی و بازگشت بکار کار فرما عدم نیاز نیرو زده و من را اخراج کرده است . آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ قرداد من چهار برگ سه ماهه می باشد . چهار سال در شرکت فوق سابقه دارم،با تشکر ؟ مستقیم نمی توانید بیمه بیکاری بگیرید . ابتدا در فرصت یک ماهه به تامین اجتماعی اطلاع دهید و سپس از طریق اداره کار شکایت بازگشت به کار مطرح کنید . اگر به هر دلیلی رای بازگشت به کار صادر شود ، اداره کار شما را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی می کند .

نظرات