وقفه در پرداخت حق بیمه اجباری

 فرشته : آیا بطور کلی وقفه افتادن در سوابق بیمه اتفاق بدی است و باید برای آن نگران بود ؟ منظورم وقتی است که مجبور به تغییر محل کار می شویم و بلافاصله در محل جدید مشغول می شویم اما کارفرما بعد از یک ماه شروع به پرداخت حق بیمه میکندپیامد این یک ماه وفقه برای من چیست ؟  سابقه تان کمتر می شود و البته اگر بعد از یک سال قراردادتان تمدید نشود و بخواهید از بیمه بیکاری استفاده کنید اگر یک سال سابقه بیمه تان پر نشده باشد دچار مشکل برای دریافت بیمه بیکاری می شوید . 

نظرات