کاهش حق جذب بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 اکبری : سلام بعد از اجرای طرح حق جذب من کم شده چرا ؟ چیزی به نام حق جذب معمولا بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وجود ندارد مگر در موارد خاص . البته حق جذب معمولا در حقوق مبنا در نظر گرفته می شود . مهم این است که مجموع حقوق و مزایای ثابت تان کم نشده باشد .

نظرات