نرخ بیمه باربری

 سکینه نوری پور : نرخ بیمه باربری چگونه محاسبه می شود ؟ محاسبه نرخ بیمه باربری کار ساده ای نیست و باید دقیقا تشریح مساله بفرمایید تا نرخ آن مشخص شود . ضمنا هر بیمه نیز بعضا قواعد خاص خودش را جدا از دستورالعمل های بیمه مرکزی دارد . مهمترین فاکتور های تاثیرگذار در نرخ بیمه مبلغ ارزی مورد بیمه و نوع کلوز درخواستی است . فاکتورهای دیگری نیز در این زمینه تاثیرگذارند مانند نوع کالای مورد بیمه ، نرخ کارشناسی ، نوع قرارداد خرید و ...

جدیدتر قدیمی تر