صدور حکم بازنشستگی تامین اجتماعی

 حسین ابراهیمی : سلام ! من ترک کار خودم را در اسفند ماه زدم .۳ ماه از سابقه بیمه من را خود سازمان اشتباهی به نام فرد دیگری زده است . اگر کار من دو یا سه ماه طول بکشد و درست بشود حکم من همان اسفند می خورد ؟ بله . اگر بعد از آن حق بیمه پرداخت نکرده باشید و این سابقه نیز برایتان درست شود از اسفند ماه حکم تان می خورد و مابه التفاوت مستمری نیز به شما پرداخت می شود.

جدیدتر قدیمی تر