دیه چند شکستگی در یک استخوان

 الهه شعبانی : شکستگی فوقانی و تحتانی لگن راست و چپ چند شکستگی محسوب می شود با تشکر ؟ 2 شکستگی محسوب می شود اگر در یک استخوان نباشد.

جدیدتر قدیمی تر