اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

 بنده یک گواهی پزشکی قانونی دارم . همه شکستگی ها را درج کرده و فقط در آخر گواهی نوشته ایجاد ضایعات فوق در حادثه غیر ادعایی تصادف ایجاد شده هست و کروکی تصادف صادر شده و دادیار کیفر خواست صادر نموده حالا چکار باید بکنم برای این گواهی تا حقمون ضایع نشود ؟ با این نظریه هیچ چیز به شما پرداخت نمی شود . باید از دادیار یا قاضی درخواست کرده و مجددا به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید.

جدیدتر قدیمی تر