شکایت بازگشت به کار

 امروز رفتم برای مشاوره اداره کار ! گفتم دیسک گرفتم و اخراجم کردند . گفتند کاری از دست ما برنمی آید ! اخراج دست کار فرماست حالا باید چکار کنم ؟ حالا باید به هیات تشخیص اداره کار شکایت کنید و درخواست بازگشت به کار دهید .

جدیدتر قدیمی تر