عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارفرما

 محمدرضا : سلام اگر تعداد کارگران یک کارگاه کمتر از 50 نفر باشند (حدودا 20نفر) و کارفرما موضوع طبقه بندی مشاغل را اجرا نکند و به کارگر پایه سنوات پرداخت نکند آیا با شکایت کارگر می تواند به مبلغ پایه سنوات خود برسد؟ اگر کارگری در یک نانوایی کار کند صاحب نانوایی موظف به دادن پایه سنوات به کارگرش است یا خیر ؟ پایه سنوات ربطی به طرح طبقه بندی مشاغل ندارد و در هر صورت باید پرداخت گردد.

جدیدتر قدیمی تر