جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه شخص ثالث

 آرمین : آیا می توان جریمه تاخیر در پرداخت بیمه شخص ثالث را حذف کرد  . خودرو را در مزایده خریده ام و حالا می بینم 10 ماه است حق بیمه آن پرداخت نشده است ؟ فقط باید دستور قضایی در این زمینه بگیرید وگرنه باید حق بیمه آن را بپردازید . در چنین مواقعی معمولی قاضی حکم مثبت در این زمینه می دهد.

جدیدتر قدیمی تر