دیه جراحت روده

 انسان : با سلام مجدد ! اول کسی که عضوی از بدنش مثلاً طحال به دلیل پارگی شدید خونریزی داشته و عضو را از بدنش خارجش کردند آیا فقط ارش طحال را می گیرد یا خونریزی داخلی که پس از جراحی تسکیل لخته داده و خارج کردن هم دیه جداگانه دارد ؟  اگر پاسخ مثبت است میزانش چقدر است ؟

دوم اینکه دیه عضوی مثل کبد و روده که خونریزی داشته و نوشته باشه INTACT و هماستاز شده آیا دیه دارد ؟

سوم اینکه ماده ۵۶۳ ق م ا می گوید که هر عضو منفرد دیه کامل دارد چطور طحال شاملش نمی شود ؟ آیا عضو نیست ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     آسیب های مرتبط و حتی نوع عمل هم ارش دارد . بستگی به میزان آسیب دارد.

2.     طحال شاملش نمی شود . به اعضاء اصلی تعلق می گیرد . موضوع فقهی است و طحال را شامل نمی شود و بیشتر دست و پا و مو و چشم و ... را شامل می شود.

جدیدتر قدیمی تر