بیمه درمان تکمیلی انفرادی

 پریناز : آیا بیمه درمان تکمیلی را می توان یک نفر برای خودش تنها بگیرد ؟  تنها شرکتی که بیمه تکمیلی انفرادی ارائه می کند شرکت SOS یا کمک رسان ایران است . البته توصیه می کنم از بیمه انفرادی استفاده نکنید . بسیاری از شرکت ها بیمه های خانوادگی ارائه می کنند . بیمه های خانوادگی بهترند ولی باز هم دوره انتظار دارند

جدیدتر قدیمی تر