دیه آسیب دنبالچه

 دانیال شمس  : سلام ! لطفا دیه و ارش ترومای دنبالچه را می فرمایید ؟ پزشکی قانونی 0/1درصد عنوان کرده است ؟! آیا این مقدار با توجه به دردی که هنوز از بین نرفته و به گفته متخصصین طول درمان این درد خیلی زمانبر می باشد به طوری که شاید تمام عمر این درد با من بماند ؟ یکبار دیگر هم گفتم . به نظرم بیشتر است چون یک زخم عادی در بدن 1 درصد دیه دارد و به نظرم کم حساب شده است . البته نمی توانم دقیق بگویم ولی با توجه به مواردی که می فرمایید به نظرم از 5 درصد به بالا ارش دارد.

جدیدتر قدیمی تر