دیه آسیب عصب سیاتیک

 سیاوش مریدی : در درگیری و اصابت چاقو با ران پای چپ آسیب دیدگی شریان ، پارگی ورید ، جراحت ران چپ( متلاحمه) و بعدازمدتی آسیب به وجود آمده در سیاتیک برای من بوجود آمده است . لطفا مقدار درصد دیه من را محاسبه نمایید ؟

1.     بابت پارگی ورید احتمالا ارشی بین 3 تا 5 درصد دیه کامل تعلق می گیرد .

2.     بابت جراحت ران چپ 1.5 درصد دیه کامل تعلق می گیرد معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

3.     بابت آسیب سیاتیک اگر ثابت شود مربوط به حادثه بوده باشد معمولا 2 تا 3 درصد ارش دارد . 

4.     هر درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.

نظرات