شرایط دریافت بک پی

 کوروش فلاحی : با سلام ! اگر پس از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مزدمبنا شامل پايه سنوات ، مزد گروه و مزد شغل و ... افزايش آیا كارفرما بايد بك پي آن را پرداخت كند ؟ از زمان شمول طرح طبقه بندی مشاغل باید پرداخت شود.

جدیدتر قدیمی تر