درخواست افت قیمت

 حسن : با سلام ! با تیر چراغ برق تصادف کردم . ماشین صفر است ، افت قیمت را می توانم دریافت کنم و اگر بله چگونه باید اینکار را انجام دهم ؟ نه افت قیمت تعلق نمی گیرد . اگر بیمه بدنه داشته باشید فقط می توانید از بیمه بدنه خسارت بگیرید نه افت قیمت .

  

نظرات