دیه له شدن انگشت

 جواد : با سلام ببخشید دیه من را حساب کنید :

1.     شکستگی دو بند انگشت بند اول و بند دوم

2.     له شدن شدید یا نیمه قطع شدن بند اول انگشت که قطعه افتاد رویش و باعث پارگی تاندون فلکسور ، پارگی کپسول مفصلی که با پین دو ماه ثابت بود که هم کمی بی حس شده هم حرکت مفصلی مثل اول نیست و انگشتان در مفصل اول کامل جمع نمی شود .

3.     در آمدن ناخن انگشتم

4.     ضرب دیدگی شدید ناخن دیگری که کامل خون مرده شده زیرش و زخم شده است ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     8/750 دیه کامل معادل 2 میلیون و 880 هزار تومان

2.     بستگ به شدت آن دارد . اگر کاملا له شده باشد 1/30 دیه کامل دارد معادل 9 میلیون تومان و اگر شدت آن کم باشد ارش دارد .

3.     اگر سالم بروید 0.5 درصد ده دارد معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان و اگر نروید یا فاسد بروید 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

4.     ارش دارد . نهایتا 0.5 درصد دیه کامل

نظرات