دیه بخیه گوش

 علی : گوش چپم ۶تا بخیه خورده است . دیه اش چقدر می شود ؟  بخیه به تنهایی دیه ندارد . بستگی به تعداد زخم و عمق آن دارد . هر زخم 2 یا 3 درصد دیه دارد .جدیدتر قدیمی تر