حداقل مبلغ سفته برای ضمانت

 هاشمی : کمترین و بیشترین مبلغ سفته که باید هر کارمند (مهماندار ، حسابدار و گرافیست) پرداخت کند ؟ گرفتن سفته کلا بابت تضمین در قانون کار نیامده است با این حال معمولا برای تضمین گرفته می شود . هیچ مبلغ مشخص و حد و حدود مشخصی ندارد . فقط اصول دادن سفته را در نظر بگیرید . میران آن باید متناسب با ضرری باشد که ممکن است از جانب شما برای آنها پیش بیاید .

نظرات