پرداخت دیه توسط بیمه شخص ثالث

 اصغر : سلام ! در تصادف طبق حکم دادگاه من مقصر شناخته شده ام و علت بی احتیاطی تشخیص داده شده است . با توجه به این که ماشین بیمه دارد آیا بیمه دیه را پرداخت می کند ؟مبلغ دیه حدود ۴میلیون تومان است . اگر من حکم را قبول کنم آیا شاکی می تواند خسارتی غیر از دیه را مطالبه کند ؟ بله ! بیمه دیه را پرداخت می کند . ایشان می تواند بابت هزینه های درمان و یا بیکار شدن از کار و یا در صورتیکه به وسیله نقلیه شان آسیب رسیده باشد مجددا شکایت نماید .

نظرات