بازنشستگی در بیمه حرف و مشاغل آزاد

 م : سلام ! کارشناس محترم سابقه سختی کار و بدون سختی کار جمعا چند سال باید باشد تا شخص باز نشسته بشود ؟ اگر پیوسته سختی کار داشته باشد 20 سال و اگر غیر پیوسته باشد 25 سال . اگر بعضی زمان ها سخت کار داشته باشید و بعضی زمان ها سختی کار نداشته باشید با ازاء هر سال سختی کار 1 سال و نیم محاسبه می شود . ضمنا شرط سنی نیز وجود خواهد داشت .

نظرات