مبلغ کمک هزینه استعلاجی تامین اجتماعی

 جواد منش : با سلام کارفرمایان در ایام بیماری کارگران خود ، به غیر از حق اولاد ، بن ، سنوات خدمت، عیدی و مرخصی استحقاقی آیا مورد دیگری هم باید محاسبه و پرداخت کنند یا موارد مذکور به عنوان جزئی از مبلغ غرامت دستمزد بر عهده تامین اجتماعی است؟

از چه مواردی از حقوق و مزایای کارگران حق بیمه کسر می گردد؟ آیا موارد مشمول کسر حق بیمه و پرداختی به تامین اجتماعی توسط کارفرما، صرفاً به عنوان مبنای محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد شناخته می شود ؟

1.     تمامی موارد فوق را باید خودتان پرداخت کنید . مابقی در قالب کمک هزینه ایام بیماری توسط تامین اجتماعی پرداخت می شود .

2.     موارد مذکور جزئی از غرامت دستمزد ایام بیماری نیست .

3.     موارد مشمول کسر حق بیمه به عنوان مبنا  برای پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان از جمله کمک هزینه ایام بیماری استفاده می شود اما موارد فوق را باید خودتان پرداخت نمایید .

نظرات