شرایط کارگاه های خانوادگی

 خیری : سلام بزرگوار ! شخصی 57 ساله که در فروشگاه پدر فروشنده است به همراه برادرش و کارفرما پدرشان است . در حال حاضر این شخص بعلت عدم نیاز کارفرما از فروشگاه بیرون آمده و بیکار شده است . آیا می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند یا نوع بیمه آنها کارگاه خانوادگی محسوب می شود و نمی تواند از این امتیاز استفاده کند ؟ (مغازه فروشنده لوازم خانه) است . ممنون ؟  اگر فرد دیگری غیر از این دو برادر در این مغازه کار نمی کنند کارگاه خانوادگی محسوب می شود و نمی توانند از  مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

نظرات