بیمه کارگران ساحتمانی

 علی شفایی : سلام من کارگر ساختمانی گچکار هستم . تا الان بیمه را پرداخت کردم . الان در یک شرکت ساختمانی گچکاری می کنم . آیا می توانم درخواست بدهم که شرکت بیمه من را پرداخت کند یا نه ؟ اگر زیر نظر کارفرمایی این کار را انجام می دهید و در قبال آن حقوق ماهیانه می گیرید کارفرما موظف است شما را بیمه کند . البته تا شما را بیمه نکرده است مواظب باشید بیمه کارگران ساختمانی تان از بین نرود .

  

نظرات