افت قیمت به علت آسیب به گلگیر

 فرهاد کریمی : بنده یک ماشین ۲۰۶ اس دی دارم ، در جاده یک کامیون تک از پشت به من زد و مقصر شد . مدل ماشین من 89 ! صندوق من کاملا جمع شده و گلگیر عقبم هم جمع شده است . آیا به من افت قیمت تعلق می گیرد ؟ و باید چطوری پیگیری کنم ؟ بله افت قیمت به شما تعلق می گیرد . بابت گلگیر حدود 5 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف و بابت صندوق هم 5 درصد افت تعلق می گیرد . البته به شرطی که بدون رنگ در نیاید .

جدیدتر قدیمی تر