دریافت مستمری پدر

باران : پدر بیمه تراکتورداران هست و دفترچه درمانی ندارد ولی مستمری دارد و مادرم بازنشسته قالیبافی هست . البته ده روز حقوق می گیرد و بنده دختر هستم . اگر بخواهم بیمه نویسندگی شوم بعدا نمی توانم از مستمری پدر و مادرم استفاده کنم . لطفا شرایط بفرمایید ؟ از مستمری مادرتان در هر صورت نمی توانید استفاده کنید . اما اگر خودتان بیمه هنرمندان شوید از مستمری پدرتان هم نمی توانید استفاده کنید . برای استفاده از مستمری پدرتان نباید شاغل باشید و البته نباید ازدواج هم بکنید .

نظرات