شکایت از کارفرما برای بیمه

 مری سلطانی : سلام ! برای رد نشدن بیمه ، نامه دادسرا هم موجوده ولی آدرسی از کارفرما ندارم . آیا امکان انجام هست ؟ نامه دادسرا را به اجرائیات شعبه بیمه بدهید و امیدوار باشید آنها از طریق املاک و خودروهای ثبتی کارفرما و توقیف آنها بتوانند حق بیمه را وصول نمایند .

جدیدتر قدیمی تر