تفسیر ماده 80 قانون تامین اجتماعی

 تامین اجتماعی دارد تفسیر قانون را در مورد ماده 80 عوض میکنه؟! میگه قبل از اصلاحیه تفسیرش اینه بیمه شده در یکسال آخر حق بیمه اش را کامل پرداخت کرده باشد؟ 

به نظرم اگر کسی قبل از اصلاحیه مراجعه کرده باشد و مدارکی داشته باشد که مراجعه را نشان دهد می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. یعنی اگر تامین اجتماعی در این زمینه کوتاهی کرده باشد  بیمه شده نباید آسیب ببیند.  ولی  مدارک مکتوب قوی می‌خواهد.


نظرات