دیه جراحت صورت

 فاطمه خورسند : در ناحیه پیشانی در سانحه تصادف دارای زخمی به طول پنج سانت و دامیه می باشم . میزان دیه چقدر می باشد ؟  2 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر