مقصر تصادف از عقب

 حسین : بنده در لاین سبقت اتوبان بودم یک خاور هم لاین بغل بود و سپر جلوی خاور به گلگیر عقبم برخورد می کند .  من حدس می زدم چون از نصفه عقب ماشین تصادف شده مقصر اونه ولی افسر آمده گفت چون من گرفتم جلوی اون من مقصرم ؟  افسر هم می تواند درست گفته باشد . در تصادف از عقب وقتی خودروی عقبی مقصر است که در یک راستا باشید . اگر منحرف شده باشید مقصر شمایید و یا در بهترین حالت 50 50 است . البته باید کروکی ترسیم شود تا بتوان به خوبی در این زمینه نظر داد . اگر  اعتراض دارید در هر صورت می توانید به شورای حل اختلاف شکایت کنید .

جدیدتر قدیمی تر