درخواست ازکارافتادگی به علت داشتن یک کلیه

 سلام! خوبید؟ من یه کلیه مادرزادی دارم. آیا میتوان بیمه از کار افتادگی بگیرم؟ بیماری پروستات هم دارم؟ 

نداشتن یک کلیه نهایتا 15 درصد ازکارافتادگی دارد. با توجه به اینکه به مشکل پروستات هم درصد کمی تعلق می گیرد با این دو بیماری از کارافتاده کلی نمی شوید.


جدیدتر قدیمی تر