شکایت به دیوان عدالت اداری برای افزایش حقوق جانبازی

 من سال ۸۸ وارد مرحله کار جانبازیم شدم. همون سال بیمارستان بقیه الله مجروحیت را گواهی کرد.پس از چند مرحله معرفی به بنیاد شدیم اما هر دفعه تایید نشدیم. تا اینکه سال ۹۸ سپاه گرگان زنگ زدند مجروحیت تایید و پس از یک پروسه طولانی ۳۰شهریور۱۴۰۱پرونده ام به بنیاد جانبازان شهرم کلاله اومد. گفتن یک تا سه ماه طول میکشد تا ثبت و تایید بشه ولی ۱۵ماه طول کشید تا اینکه ۹دیماه امسال زنگ زدند و تایید ۵ درصد را خبر دادند.حال من ۳۱ شهریور امسال بازنشسته شدم. بی خبر از همه چیز اداره آموزش و پرورش گفتند چون بازنشست شدید برای حقوق اعمال نمی شود.حال اینکه بنیاد دیر اقدام کرد.برای شکایت به دیوان عدالت اداری میتونید کمکم کنید.سپاس! جانبازی من شیمیایی است؟

چه کمکی از ما می خواهید؟ می خواهید حکم بازنشستگی تان افزایش پیدا کند یا در حقوق ایام اشتغال تاثیر بگذارد و مابه التفاوت پرداخت شود.


نظرات