دیه شکستگی ترقوه

 وحید : با سلام ترقوه چپم از دو ناحیه شکسته پلاتین خورده پشت چشمم و داخل ابرو و پیشانی چپم شکاف خورده (متلاحمه) جای بخیه مانده و کنار پیشانیم پوستش رفته و جایش مانده است . مقدار دیه چقدر است ؟ ممنون ؟  

1.     4 درصد دیه بابت ترقوه معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

2.     هر جراحت متلاحمه سر و صورت 3 درصد دیه معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

3.     هر اثر جراحت در صورت که ماندگار باشد 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر