گروه شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل

 حمیدرضا رضازاده : در سال 1380 در یک شرکت با مسئولیت واحد برق شروع بکار نمودم . با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سال 82 اینجانب با گروه 14 به عنوان سرپرست واحد برق ادامه کار دادم و در سال 84 با ارتقاء گروه اینجانب به 15 با پست رئیس برق کار ادامه یافت. در سال 86 با حفظ سمت ارتقاء شغلی داشته و به پست مدیریت تضمین کیفیت رسیدم که در همان سال با درخواست مدیریت وقت برای تمام مدیران با گروه معادل 18 از طرح خارج شدیم و این موضوع تا آخر سال 97 ادامه داشت 

ناگفته نماند که از سال 86 تا 92 بواسطه دیگر مسئولیت های اضافه یکسری مزایای شغلی به اینجانب و دیگر همکاران ومدیران تعلق گرفت که برای اینجانب به قرار: حق جذب (50 درصد حقوق ماهانه 30 روزه)+حق پست (30 درصد حقوق ماهانه 30 روزه) و نیز فوق العاده شغل ثانویه (5/22 درصد حقوق ماهانه 30 روزه) بود که البته برخی از این مزایا از جمله فوق العاده شغل ثانویه تا سال 92 ساعتی (مثلا 20 ساعت ثابت ) بود و در سال 92 آنهم بصورت درصدی شد.

حال در انتهای سال 97 بعد از گذشت این چند سال وحضور مدیریت جدید وبا حضور مدیریت اداری که رفاقت چند ساله با مدیریت عامل دارد و با لیسانس IT  بعد از گذشت 6 ماه ازعلاوه برپست مدیریت اداری به حکم مدیریت بازرگانی نیز نائل گردید و به بهانه بازنگری طرح طبقه بندی وتغییر ضریب ریالی از 145 ریال به 500 ریال هم گروه  شغلی ایجانب از 18 به 15 تقلیل یافته و هم در فیشهای حقوقی و قراردادها تفاوت مزد مبنا اضافه نموده است و مزایای در صدی عنوان شده فوق را از بین برده وتنها حق جذب که ابتدا بر اساس درصد ضریب شغلی مثلا برای مدیریت 200 ، برای معاونتهای ساختگی خود ایشان (معاونت مالی بازرگانیمعاونت اداری بازرگانی و معاونت پشتیبانی و مالی) 150،مدیریت :مالی ،تولید ،فنی وبازرگانی 100 ومعاونت تولید،معا ونت فنی ومدیر هماهنگی تخصصی 80 و میر کنترل کیفیت وآزمایشگاه و...60 و... بود اعمال و مجددا با توافق هیئت مدیره تنها حق جذب را براساس همان درصدهای قبلی اعمال نموده است وادعا می نمایند که تحت شرایط قبلی طرح طبقه بندی غیر قانونی بوده وتنها ایشان درست می گویند وبعد از اجرای طرح دیگر نباید مزایای شغلی داده شود اما در حال حاضر خود ایشان بواسطه شغل دوم خود 40 ساعت ثابت البته نه تحت عنوان فوق العاده شغل بلکه تنها 40 ساعت ثابت در فیش حقوقی دریافت می نمایند ودونفر دیگر هم مشابه ایشان برای امور دیگر اضافه کار ثابت دریافت می نمایند.

حال بااین شرایط توصیفی اعلام بفرمائید برای اینجانب که با شرایط جدید حدودا ماهیانه 340 هزار تومان نسبت به قدیم ضرر می نمایم چه باید بکنم وآیا حق با ما هست یا خیر؟

1.     گروه شغلی تان را نباید کاهش می دادند . خلاف قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل است .

2.     مزایای شغلی مانند حق جذب بعد از طرح طبقه بندی مشاغل حذف می شود مگر با تائید هیات مدیره و به صورت موردی . بنابراین گرفتن مزایای فوق و حذف آن هر دو قانونی است .

نظرات